OBSŁUGA TECHNICZNA WYDARZEŃ

NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE
I OBSŁUGA MULTIMEDIALNA

– konferencji
– koncertów
– uroczystości
– imprez plenerowych
– pokazów

Co oferujemy?
Obsługę techniczną wydarzeń, w tym:

Sprzęt multimedialny

Ekrany, projektory, miksery wizji, telewizory LED, systemy do głosowania interaktywnego, sprzęt video. Obsługa techniczna wydarzeń.

multimedia
oświetlenie dekoracyjne

Streaming wydarzeń

Profesjonalne transmisje video na żywo on-line z konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

obsługa multimedialna konferencji
streaming
streaming

Technika sceniczna

Nagłośnienie, oświetlenie, sceny, podesty, kratownice, zadaszenia. Obsługa techniczna

oświetlenie imprez
oświetlenie dekoracyjne
imprezy plenerowe

Dekoracje światłem

Oświetlenie sal bankietowych, konferencyjnych, oświetlenie budynków na zewnątrz.

oświetlenie dekoracyjne poznań
oświetlenie dekoracyjne
premiera BMW

Gobo

Wyświetlanie na dowolnych płaszczyznach logotypów, napisów, grafik.

organizacja imprez
oświetlenie dekoracyjne
oświetlenie dekoracyjne

Animacje i prezentacje

Indywidualne prezentacje z animacjami jako tło podczas gali wręczania nagród, jako czołówka konferencji czy z innej okazji, wymagającej wyjątkowej oprawy wizualnej

Animacje produktowe

Animacje przedmiotów i napisów na potrzeby spotów reklamowych, prezentacji produktowych

Jakim sprzętem dysponujemy?

Nagłośnienie

Do nagłośnienia imprez wykorzystujemy markowy i niezawodny sprzęt m.in. takich marek jak:

– HK Elements
– HK Audio
– Pol Audio
– Yamaha
– Shure
– Sennheiser
– Audio-Technica
– Audix, Rode
– Electro-Voice
– Mackie
– RCF

Oferujemy nagłośnienie systemami konwencjonalnymi oraz nagłośnienie systemem liniowym, jeśli sytuacja tego wymaga.

Sprzęt obsługują doświadczeni i wykwalifikowani technicy – realizatorzy dźwięku. Oferujemy także sceny, podesty, wybiegi na pokazy mody oraz sceny plenerowe.

Możemy zapewnić także instrumenty oraz backline.

Występ wymaga dostarczenia Yamaha GranTouch, żywego fortepianu, innych instrumentów oraz wzmacniaczy? To nie problem!

Oświetlenie sceniczne

Do oświetlania koncertów, pokazów wykorzystujemy:

  • oświetlenie inteligentne (głowice ruchome, skanery)
  • Urządzenia typu Wash, Spot i Beam renomowanych firm, takich jak: Martin i Clay Pak
  • oświetlenie konwencjonalne (reflektory teatralne, profilowe) takich firm jak: DTS,  ETC
  • oświetlenie LED
  • efekty specjalne (wytwornice dymu, hazery – wytwornice mgły)

Dekoracje światłem

Odmienimy każde wnętrze i nadamy mu wyjątkowego charakteru!

Wykorzystujemy nowoczesne urządzenia,  takie jak Led Bar, Led Par, oświetlacze architektoniczne – do oświetlenia zarówno przestrzeni wewnątrz budynków, jak i architektury – budynków na zewnątrz.

Oświetlamy sale bankietowe, sale konferencyjne, hale namiotowe, stoiska targowe i inne przestrzenie, które wymagają podkreślenia i wyeksponowania.

Dowolnie dobieramy kolorystykę oświetlenia dekoracyjnego do charakteru wnętrza, okazji i wizji klienta.

Sprzęt multimedialny

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem multimedialnym, który pozwala na realizację wizji podczas konferencji, szkoleń, gali, koncertów zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze.

Oferujemy:

Pro­jek­to­ry mul­ti­me­dial­ne, Mo­ni­to­ry pla­zmo­we i LCD

Po­sia­da­my sze­reg no­wo­cze­snych pro­jek­to­rów ma­rek PANASONIC, SANYO, NEC o du­żej i śred­niej mo­cy – od 3,500 ANSI do 10,600 ANSI – i moc­niej­szych, a tak­że mniej­sze pro­jek­to­ry wy­ko­rzy­sty­wa­ne do roz­wią­zań sce­no­gra­ficz­nych. Na­sze pro­jek­to­ry po­zwa­la­ją wy­świe­tlać obraz – czy­li fil­my, zdję­cia, pre­zen­ta­cje itp. – w naj­wyż­szej ja­ko­ści.

Ekra­ny pro­jek­cyj­ne

Ja­ko nie­licz­ni w Pol­sce po­sia­da­my EKRAN PANORAMICZNY o wy­mia­rach 21×6 m, ide­al­nie spraw­dza­ją­cy się pod­czas napraw­dę wiel­kich even­tów. Po­nad­to oferujemy ekra­ny do przed­niej i tyl­nej pro­jek­cji, do pro­por­cji 16:9 lub 4:3, roz­pi­na­ne na kra­cie oraz ra­mo­we, od wy­mia­rów 14×4; 7×4; 5,08×2,94; 4×3; 3×2; 3,92×2,30; 3,45×2,03; 2,38×1,43 do 2,40×1,80 m. Na­si spe­cja­li­ści po­mo­gą do­brać od­po­wied­nie ekra­ny do pro­jek­to­rów.

Ścia­ny wi­zyj­ne (bez­sz­wo­we)

Z LCD 46” bu­du­je­my ścia­ny wi­zyj­ne o róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach ele­men­tów (np. 4×4, 5×4, 5×5 itp.). Ścia­ny wi­zyj­ne ma­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie, np. z wy­ko­rzy­sta­niem tech­ni­ki pic­tu­re in pic­tu­re, ja­ko te­le­bim do re­ali­za­cji ka­me­ro­wej lub ide­al­ny ekran na kon­fe­ren­cje, kon­gre­sy, kon­cer­ty.

Urzą­dze­nia in­te­rak­tyw­ne i ho­lo­gra­fia

Aby za­pro­sić go­ści even­tu do in­te­rak­cji z mul­ti­me­dia­mi, po­le­ca­my ekra­ny do­ty­ko­we, do któ­rych przy­go­to­wu­je­my spe­cjal­ne apli­ka­cje do­sto­so­wa­ne do idei Klien­ta. Je­że­li szu­ka­sz efek­tow­ne­go spo­so­bu na eks­po­zy­cję lo­go­ty­pów, pro­duk­tów pro­po­nu­je­my pi­ra­mi­dy ho­lo­gra­ficz­ne, ide­al­ne do wy­mie­nio­nych ce­lów.

Ka­me­ry i ope­ra­to­rzy ka­mer

Ope­ra­to­rzy z do­świad­cze­niem te­le­wi­zyj­nym, pra­cu­ją­cy na naj­lep­szym sprzę­cie, ka­me­rą za­re­je­stru­ją każ­dy event. Za­pew­nią za­rów­no re­la­cję na ży­wo, wy­świe­tla­ną na ekra­nach bli­sko pu­blicz­no­ści, jak i w od­le­głych za­ka­mar­kach even­tu ple­ne­ro­we­go.

Sy­ste­my re­ali­za­cji wi­zji

Pra­cu­je­my na kom­pu­te­rach firm Ap­ple, DELL, ska­le­rach Kra­mer 727, 728 oraz na pro­fe­sjo­nal­nych mik­se­rach ta­kich jak Ro­land 1600HD lub Pa­na­so­nic HS450, któ­ry po­zwa­la na na­kła­da­nie się na sie­bie rów­no­cze­śnie 4 obra­zów (Funk­cja PIP) z moż­li­wo­ścią ska­lo­wa­nia 3D. Urzą­dze­nie po­sia­da 16 wejść i 5 nie­za­leż­nych wyjść.

Prezentacje i animacje

Wykorzystujemy animacje do tworzenia ruchomych obrazów, które idealnie sprawdzą się podczas gali wręczenia nagród, prezentacji produktowych itp., wprowadzając nowoczesność i nową jakość eventu. Grafika może być też zsynchronizowana z podkładem muzycznym.

Zobacz zdjęcia z realizacji

efekty wow
#Ilovemkt

Zobacz zrealizowany przez nas teledysk

Opinie

Co zagwarantuje sukces Twojego eventu?

oprawa artystyczna

ciekawy program
artystyczny/merytoryczny

atrakcje na eventy

zaskakujące atrakcje
dodatkowe

eventy

sprawdzeni wykonawcy

oświetlenie dekoracyjne

sprawna obsługa techniczna

atrakcje na eventy

animacje i prezentacje
przyciągające wzrok

Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa multimedialna